OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ?ARPT? Rafał Zawada

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

§ 1

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Klientem (?Klient?) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (?OWS?) jest podmiot udzielający zlecenia firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ?ARPT? Rafał Zawada (?ARPT?) z siedzibą 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienna 17H lok. 1.

2.OWS doręczane są Klientowi przy składaniu pierwszego lub kolejnego zlecenia. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z ARPT akceptacja przez niego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zleceniu uważana jest przez strony jako przyjęta również przy następnych zleceniach.

3.Postanowienia niniejszych OWS, oferta, Formularz Zamówienia/Zlecenia oraz Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przez ARPT stanowi całość uzgodnień dokonanych pomiędzy stronami zwanych dalej Umową (?Umowa?). Wszelkie dodatkowe ustalenia pomiędzy ARPT a Klientem uszczegóławiające lub zmieniające w jakimkolwiek zakresie OWS wymagają formy pisemnej.

4.W przypadku jakichkolwiek sprzeczności i/lub rozbieżności pomiędzy dokumentami umowy,zastosowanie będzie miała następująca hierarchia dokumentów:

 • a)Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji
 • b)Formularz Zamówienia/Zlecenia
 • c)Oferta
 • d)OWS

§ 2

REPREZENTACJA PODMIOTÓW

1.Zawarcie umowy przez ARPT i Klienta wymaga złożenia podpisu przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji stron na dzień zawarcia umowy lub osób legitymujących się ważnym pisemnym pełnomocnictwem do zawarcia umowy.

§ 3

ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

1.Umowę uznaje się za zawartą wyłącznie w momencie spełnienia poniższych warunków:

 • a)przekazania ARPT zamówienia/zlecenia (listem poleconym lub pocztą elektroniczną)

b)zwrotnego potwierdzenia przez ARPT przyjęcia zlecenia do realizacji (listem poleconym lub pocztą elektroniczną)

2.Zamówienie powinno zawierać (w zależności od specyfiki Towaru):

a)Szczegółowy opis Towaru i/lub odniesienie do oferty ARPT

b)Wartość zamówienia

c)Warunki płatności

d)Termin realizacji

e)Forma dostawy

f)Załącznik w postaci projektu graficznego znakowania lub materiałów niezbędnych do jego przygotowania wykonanych w formatach programów Corel Draw, Adobe Ilustrator lub Adobe Photoshop.

3.W przypadku uzyskania od Klienta projektu graficznego nadruku ARPT zweryfikuje pod względem technicznym otrzymany projekt graficznego nadruku i potwierdzi techniczną możliwość jego zastosowania.

4.W przypadku uzyskania od Klienta materiałów niezbędnych do przygotowania projektu graficznego nadruku ARPT po wpłacie uzgodnionej zaliczki przystąpi do wykonania ww. projektu i przekaże go Klientowi do akceptacji. Wszelkie projekty i wizualizacje wykonywane na życzenie Klienta, nie ujęte w ofercie, są odpłatne.

5.Potwierdzenie przez ARPT przyjęcia zlecenia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po ostatecznym zatwierdzeniu przez Klienta projektu graficznego nadruku i zawierać będzie:

a)Potwierdzenie ceny i warunków płatności

b)Określenie terminu realizacji

c)Załącznik w postaci zatwierdzonego i zwolnionego przez Klienta do realizacji projektu graficznego nadruku

d)Inne parametry techniczne istotne z uwagi na specyfikę zamówienia

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Standardowo realizacja zamówienia następuje w terminie 4 tygodni liczonych od dnia potwierdzenia przez ARPT przyjęcia zlecenia do realizacji.

2.W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie z uwagi na specyfikę produkcji, ilość dostarczonego Towaru różnić się będzie od ilości podanej w zamówieniu, faktura sprzedaży zostanie wystawiona wyłącznie na ilości rzeczywiście dostarczone. ARPT zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości Towarów.

3.Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnej drobnej zmiany cech zewnętrznych Towaru jakimi są np. kształt, smak, barwa co może wynikać bezpośrednio z niedoskonałości maszyn produkcyjnych jak również wykonywaniu znakowania lub druku na różnych materiałach.

4.W przypadku zaistnienia siły wyższej, ARPT uprawniony będzie do wstrzymania wypełniania całości lub części zobowiązań wobec Klienta oraz/lub do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w części, bez wypłacania jakichkolwiek odszkodowań Klientowi.

5.ARPT nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jakie mogą powstać w wyniku działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych na które ARPT nie miało i nie mogło mieć żadnego wpływu, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, braków w dostawach mediów, itp.

6.Klient zobowiązuje się do przechowywania Towarów w odpowiednich warunkach które będą wskazane na etykiecie produktu umieszczonej na opakowaniu zbiorczym. Wyłącznie przy spełnieniu powyższego warunku ARPT gwarantuje minimalny deklarowany termin przydatności do spożycia.

7.Niezależnie od zlecenia i określonego w nim sposobu dostawy, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru przez Klienta towaru w magazynie ARPT lub z chwilą nadania towaru przez ARPT do przewozu.

§ 5

KLAUZULE TECHNICZNE

 • 1.TECHNIKI DRUKU
 • a)Stosowane techniki zdobienia produktów:
 • – druk cyfrowy na papierze
 • – druk offsetowy na papierze
 • – druk flexograficzny na opakowaniach foliowych
 • – druk tamponowy na opakowaniach metalowych i tworzywach sztucznych
 • – druk UV na opakowaniach metalowych i tworzywach sztucznych
 • – tłoczenie i hot-stamping na papierze
 • – grawerowanie na opakowaniach drewnianych i metalowych
 • b) Skala Pantone dotyczy druku na białym papierze ? kolorystyka może być różnie postrzegana w zależności od rodzaju papieru, uszlachetniania druku (folia błyszcząca, matowa, satynowa itp.) czy metody znakowania. Różnice wynikłe z zastosowania innego podłoża lub technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 • 2.OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH I TOWARACH
 • ARPT stosuje opis składników produktów na opakowaniach lub etykietach na opakowaniach zbiorczych zgodnie z polskim prawem i normami zgodnymi z przepisami wydanymi przez Unię Europejską.

§ 6

REALIZACJA DOSTAW

1.Wszystkie przesyłki są zapakowane przez ARPT i przygotowane do wysyłki/ odbioru własnego.

2.Odbiór Towaru następuje własnym transportem Klienta lub za pośrednictwem firmy przewozowej na koszt i ryzyko Klienta. Klient ma obowiązek zapewnić dogodne warunki rozładunku Towarów (pod wskazanym adresem brak ograniczeń dla wjazdów pow. 3,5t, udostępnienie rampy, itp.).

3.Zamówienie uznaje się za zrealizowane z chwilą odbioru Towaru przez Klienta lub z chwilą nadania Towaru do przewozu. Z chwilą wydania Towaru z magazynu, ARPT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm przewozowych skutkujące uszkodzeniem Towaru podczas transportu.

4.ARPT oświadcza, że w zależności od specyfiki towaru, niektóre produkty oferowane przez ARPT wymagają szczególnych warunków transportu np. na paletach lub w chłodniach. ARPT zobowiązuje się poinformować Klienta w przypadku zaistnienia ww. szczególnych warunków transportu oraz wycenić usługę niestandardowych warunków transportowych.

Na pisemne zlecenie Klienta, na jego koszt i ryzyko, towar może zostać wysłany bez palet lub samochodem bez komory chłodniczej. Towar transportowany niezgodnie z zaleceniami ARPT nie podlega żadnym reklamacjom.

5.W każdym przypadku, bez względu na czyje zlecenie działa firma przewozowa (ARPT lub Klienta), Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług firm przewozowych. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody i niezwłocznego wysłania go do ARPT i firmy przewozowej.

6.ARPT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach powstałe w wyniku działania siły wyższej.

§ 7

FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI

1.Przyjęte są, o ile nie postanowiono inaczej, następujące zasady w zakresie fakturowania należności wynikających z zawartych umów.

 • a)20% zaliczki niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b)50% zaliczki w chwili rozpoczęcia produkcji/kompletacji poszczególnych składowych zamówienia co następuje po zatwierdzeniu przez Klienta ostatecznej wersji projektu graficznego druku (o ile takowy jest wymagany w celu realizacji zamówienia);

c)30% zaliczki przed terminem odbioru własnego towaru przez Klienta lub terminem wysyłki towaru do Klienta,

d)Faktura VAT częściowa lub końcowa rozliczająca dokonane wpłaty zostanie wystawiona przez ARPT najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania przez Klienta dokumentu WZ potwierdzającego dokonanie częściowego lub całościowego odbioru Towaru.

2.Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem sytuacji gdy opóźnienie nastąpi wskutek siły wyższej bądź zawinionego działania ARPT, dostawa Towaru (stanowiącego przedmiot umowy zawartej z Klientem) nie zostanie zakończona w ciągu dwóch tygodni od ustalonego w umowie lub OWS terminu płatności, w szczególności wskutek nienależytego wykonania umowy przez Klienta, po upływie ww. terminu cała kwota należna ARPT w umowie będzie wymagalna wraz z kosztami przechowywania/składowania w magazynie ARPT Towaru.

3.Strony ustalają następujące zasady w zakresie dokonywania płatności przez Klienta w odniesieniu do zawartych umów:

 • a)Faktury zaliczkowe pro forma powinny zostać zapłacone przez Klienta w terminie 3 dni od daty jej wystawienia.
 • b)Za datę wykonania zobowiązania wynikającego z faktury uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ARPT.
 • c)Należności należy wpłacać na rachunek bankowy ARPT prowadzony w banku Deutsche Bank o numerze 15 1910 1048 2212 7690 6940 0001.
 • d)W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie należności objętych umową ARPT przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych.
 • e)W przypadku powstania zwłoki w zapłacie należności ze strony Klienta ARPT uprawniony jest bez uprzedniego wezwania wstrzymać się z realizacją Umowy i/lub zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich wymagalnych w stosunku do Klienta wierzytelności.

4.Do czasu otrzymania od Klienta całkowitej zapłaty, przedmiot umowy pozostaje własnością ARPT.

§ 8

SIŁA WYŻSZA

1.Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np. huragan, trzęsienie ziemi, powódź, śnieżyce oraz inne zdarzenia takie jak np. wojna, zamieszki, strajk generalny, działanie legislacyjne władz a także awarie, braki w dostawach mediów powodujące niemożność wykonanie umowy.

2.W przypadku zaistnienia siły wyższej, ARPT uprawniony będzie do wstrzymania wypełniania całości lub części zobowiązań wobec Klienta oraz/lub do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w części, bez wypłacania jakichkolwiek odszkodowań Klientowi.

§ 9

REKLAMACJE

 • 1.W przypadku odbioru towaru własnym transportem przez Klienta z magazynu ARPT wszelkie widoczne wady oraz nieprawidłowości, nieopisane precyzyjnie i szczegółowo przez strony w dowodzie wydania dostawy uznaje się za zaakceptowane, a towar za ostatecznie przyjęty przez klienta.
 • 2.W przypadku dostawy ?franco fabryka?, klient ma obowiązek dokonania odbioru towaru pod względem wad widocznych oraz nieprawidłowości w momencie rozładunku. Wszelkie widoczne wady fizyczne nieopisane precyzyjnie i szczegółowo w dokumencie przewozowym (poświadczonym przez kuriera), uznaje się za zaakceptowane, a towar za ostatecznie przyjęty.
 • 3.W wypadku wykrycia wady ukrytej towaru Klient ma obowiązek niezwłocznego (najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady) poinformowania ARPT w formie pisemnej o tym fakcie wraz z dołączeniem do pisma zdjęcia usterki (o ile to możliwe).
 • 4.ARPT należy niezwłocznie powiadomić o ujawnionej wadzie pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 • 5.W przypadku reklamacji jakościowej niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru do magazynu ARPT na koszt Klienta.
 • 6.ARPT od dnia powiadomienia go o wadach/otrzymania reklamowanego towaru jest zobowiązany w ciągu 14 dni na zajęcie stanowiska odnośnie reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez ARPT za zasadną, wady elementów zostaną usunięte w najszybszym możliwym terminie, a poniesiony przez Klienta koszt dostawy wadliwego towaru do ARPT zwrócony.
 • 7.W wypadku odmowy uznania reklamacji ? w celu ustalenia stanu rzeczywistego – Strony powołają niezależnego rzeczoznawcę. Koszt rzeczoznawcy obciąży tę Stronę Umowy, na której niekorzyść wypowie się rzeczoznawca.
 • 8.Reklamacje towaru lub szkody powstałe w wyniku opóźnionego odbioru towaru przez Klienta lub uchybień w realizacji zobowiązań umownych powstałych z winy Klienta, nie będą uwzględniane.
 • 9.Maksymalna kwota odpowiedzialności ARPT z tytułu rękojmi za wady dostarczonych towarów wynosi 5 % wartości zlecenia.

§ 10

POSŁUGIWANIE SIĘ OSOBAMI TRZECIMI

 • 1.ARPT ma prawo bez zgody Klienta zlecić część prac objętych Umową osobom trzecim.
 • 2.ARPT ponosi odpowiedzialność za wykonanie, działanie lub zaniechanie działania podmiotu, któremu powierzył wykonania prac objętych Umową.
 • 3.ARPT oświadcza, iż prace zlecone osobom trzecim będą spełniać wymagania niniejszego OWS i Umowy, co do ich jakości.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.W przypadku rozwiązania umowy z Klientem, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Klienta ARPT ma prawo rozliczyć wpłaconą zaliczkę:

a)poniesionymi do dnia rozwiązania umowy kosztami wynikającymi z realizacji zamówienia

b)karą umowną w wysokości 20% zlecenia

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

 • 1.Klient oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych umieszczanych na produktach w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 • 2.Niniejszym Klient upoważnia ARPT do wykonywania autorskich praw majątkowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 • 3.Wszystkie projekty graficzne opracowane przez ARPT należą do ARPT i nie mogą być kopiowane oraz powielane, jak również nie mogą być przekazywane innym podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody ARPT.

§ 13

POUFNOŚĆ INFORMACJI

 • 1.Strony zobowiązują się nie udostępniać informacji związanych z zawarciem i realizacją Umowy osobom trzecim, bezpośrednio niezwiązanym z realizacją projektu.
 • 2.Strony zobowiązują się zachować poufność i nie udostępniać podmiotom trzecim wszelkich informacji i danych na temat drugiej Strony Umowy, uzyskanych przy wykonaniu Umowy.
 • 3.Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują obowiązku ujawnienia informacji w stosunku do organów Państwa w sytuacjach prawem przewidzianych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1.Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 • 2.W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 3.ARPT zastrzega sobie prawo do używania produktów wyprodukowanych na zamówienie Klienta jako wzorów do wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych, a w szczególności udostępniania wizualizacji/zdjęć z logo Klienta na stronie www, w katalogach oraz prezentowania na targach.
 • 4.Klient upoważnia ARPT do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta oraz do wysyłania faktury drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
 • 5.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozwiązywane wspólnie przez obie Strony, a jeżeli nie uda się ich rozwiązać wówczas będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ARPT.