OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ARPT Rafał Zawada z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

§ 1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klientem (KLIENT) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) jest podmiot udzielający zlecenia firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARPT Rafał Zawada (ARPT) z siedzibą 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienna 17H lok. 1, NIP 5732214565, BDO nr 000347581.
 2. Klient oświadcza, iż zlecenie ARPT usług jest związane z zawodowym charakterem jego działalności, a to z uwagi na wykorzystywanie zamówionego towaru dla celów promocyjnych działalności lub wykonanie usługi dla swojego klienta w ramach działalności. W razie gdyby Klient dokonywał zamówienia w celach niezwiązanych z zawodowym charakterem działalności lub działał jako konsument, poinformuje o tym ARPT przed zawarciem umowy i niniejszym oświadcza, iż żąda rozpoczęcia wykonywania usługi przed terminem do odstąpienia od umowy (14 dni od jej zawarcia) jeżeli umowa była zawarta na odległość (ARPT informuje, że wiąże się to z utrata prawa do odstąpienia od umowy).
 3. OWS doręczane są Klientowi przy składaniu pierwszego lub kolejnego zlecenia. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z ARPT akceptacja przez niego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zleceniu uważana jest przez strony jako przyjęta również przy następnych zleceniach, chyba, że w międzyczasie doszło do zmiany OWS, to są one przedstawiane do akceptacji takiemu Klientowi jak w § 2 (pod rygorem uznania, że obowiązuje OWS w wersji dotychczasowej).
 4. Postanowienia niniejszych OWS, Wycena, Zamówienie/Zlecenie oraz Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przez ARPT stanowi całość uzgodnień dokonanych pomiędzy stronami zwanych dalej Umową (UMOWA). Wszelkie dodatkowe ustalenia pomiędzy ARPT a Klientem uszczegóławiające lub zmieniające w jakimkolwiek zakresie OWS wymagają formy tożsamej z formą zawarcia umowy.
 5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności i/lub rozbieżności pomiędzy dokumentami umowy, zastosowanie będzie miała następująca hierarchia dokumentów:
  1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji
  2. Zamówienie/Zlecenie
  3. Wycena
  4. OWS
 6. Zawarcie umowy przez ARPT i Klienta wymaga reprezentacji Klienta przez osoby upoważnione. Osoba zawierająca umowę w imieniu Klienta oświadcza, iż posiada do tego stosowne umocowanie na zasadzie reprezentacji podmiotu, pełnomocnictwa np. ze stosunku służbowego. W razie zarzutów o brak właści8wej reprezentacji Klienta, osoba zawierająca może być samodzielnie odpowiedzialna za złożone Zamówienie wobec ARPT.
 7. Na stronie internetowej ARPT pod adresem https://slodyczepromocyjne.pl/ prezentowany jest asortyment ARPT. Ustala się zakaz dostarczania treści bezprawnych przez użytkowników za pośrednictwem strony. Do prawidłowego korzystania ze strony wymagane jest: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12, aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, minimalne wymagania sprzętowe dla komputera użytkownika: procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, 512 MB pamięci operacyjnej RAM, około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli; włączona obsługa Cookies i Java Script.

§ 2 ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Umowę uznaje się za zawartą w momencie przekazania ARPT zamówienia/zlecenia, zaakceptowania OWS (przy czym o OWS Klient jest informowany na etapie przed potwierdzeniem Zamówienia przez ARPT i brak sprzeciwu oznacza akceptację postanowień OWS i ostatecznie zwrotnego potwierdzenia przez ARPT przyjęcia zlecenia do realizacji.
  Dopuszczalna jest forma zawarcia umowy jako elektroniczna, np. e-mail.
 2. Zamówienie powinno zawierać (w zależności od specyfiki Towaru):
  1. Szczegółowy opis Towaru i/lub odniesienie do wyceny ARPT (jeżeli na zapytanie Klienta była sporządzana) lub strony internetowej
  2. Wartość zamówienia (cena zależna od zamawianej ilości produktów)
  3. Warunki płatności (w tym zaliczka)
  4. Oczekiwany termin realizacji
  5. Oczekiwana forma dostawy
  6. Załącznik w postaci projektu graficznego znakowania lub materiałów niezbędnych do jego przygotowania wykonanych w formatach programów Corel Draw, Adobe Ilustrator lub Adobe Photoshop.
 3. W przypadku uzyskania od Klienta projektu graficznego nadruku ARPT zweryfikuje pod względem technicznym otrzymany projekt graficznego nadruku i potwierdzi techniczną możliwość jego zastosowania lub zaproponuje zmiany do wprowadzenia przez Klienta, pod rygorem odmowy Potwierdzenia zlecenia. Weryfikacja pod względem technicznym oznacza ocenę czy technicznie da się wykonać taki projekt, ARPT nie jest odpowiedzialny w przypadku dostarczenia projektu przez Klienta za jego treść.
 4. Potwierdzenie przez ARPT przyjęcia zlecenia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po przesłaniu przez Klienta materiałów jak w ust. 2 lit. f i ocenie przez ARPT możliwości wykonania takiego zlecenia, a zawierać będzie:
  1. Potwierdzenie ceny i warunków płatności (w tym wysokości zaliczki i kosztów transportu)
  2. Określenie terminu realizacji
  3. Załącznik w postaci projektu graficznego nadruku lub materiałów przekazanych do jego wykonania
  4. Inne parametry techniczne istotne z uwagi na specyfikę zamówienia
 5. W przypadku uzyskania od Klienta materiałów niezbędnych do przygotowania projektu graficznego nadruku oraz po wpłacie wymaganej zaliczki ARPT przystąpi do wykonania ww. projektu i przekaże go Klientowi do akceptacji. Wszelkie dodatkowe projekty i wizualizacje wykonywane na życzenie Klienta są odpłatne.
 6. Klient ma 3 dni robocze na wyrażenie zastrzeżeń do przedstawionego projektu graficznego nadruku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie później. Jeżeli po zawarciu umowy Klient zmieni wizję co do projektu graficznego w porównaniu z tą przedstawianą przy zamówieniu, a z tego tytułu będą wynikać dodatkowe koszty dla ARPT, za wykonanie projektu graficznego z nową wizją należy się dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 150 zł/roboczogodzinę, jednak nie mniej niż 100 zł.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Standardowo realizacja zamówienia następuje w terminie 4-5 tygodni liczonych od dnia potwierdzenia przez ARPT przyjęcia zlecenia do realizacji (przy czym wiążący jest termin podany w Potwierdzeniu zamówienia).
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie z uwagi na specyfikę produkcji, ilość dostarczonego Towaru różnić się będzie od ilości podanej w zamówieniu, faktura sprzedaży zostanie wystawiona wyłącznie na ilości rzeczywiście dostarczone. ARPT zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/-5% zamówionej ilości Towarów.
 3. ARPT zastrzega sobie prawo do ewentualnej drobnej zmiany cech zewnętrznych Towaru jakimi są np. kształt, smak, barwa co może wynikać bezpośrednio z niedoskonałości maszyn produkcyjnych jak również wykonywaniu znakowania lub druku na różnych materiałach.
 4. Klient zobowiązuje się do przechowywania Towarów w odpowiednich warunkach, które będą wskazane na etykiecie produktu umieszczonej na opakowaniu zbiorczym. Wyłącznie przy spełnieniu powyższego warunku ARPT gwarantuje minimalny deklarowany termin przydatności do spożycia.
 5. Niezależnie od zlecenia i określonego w nim sposobu dostawy, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru transportem własnym przez Klienta towaru w magazynie ARPT lub z chwilą nadania towaru przez ARPT do przewozu profesjonalnej firmie przewozowej.

§ 4 KLAUZULE TECHNICZNE

 1. TECHNIKI DRUKU
  1. Stosowane techniki zdobienia produktów:
   • druk cyfrowy na papierze
   • druk offsetowy na papierze
   • druk flexograficzny na opakowaniach foliowych
   • druk tamponowy na opakowaniach metalowych i tworzywach sztucznych
   • druk UV na opakowaniach metalowych i tworzywach sztucznych
   • tłoczenie i hot-stamping na papierze
   • grawerowanie na opakowaniach drewnianych i metalowych
  2. Skala Pantone dotyczy druku na białym papierze – kolorystyka może być różnie postrzegana w zależności od rodzaju papieru, uszlachetniania druku (folia błyszcząca, matowa, satynowa itp.), czy metody znakowania. Różnice wynikłe z zastosowania innego podłoża lub technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 2. OZNACZENIA NA OPAKOWANIACHI TOWARACH
  ARPT stosuje opis składników produktów na opakowaniach lub etykietach na opakowaniach zbiorczych zgodnie z polskim prawem i normami zgodnymi z przepisami wydanymi przez Unię Europejską.

§ 5 REALIZACJA DOSTAW

 1. Wszystkie przesyłki są zapakowane przez ARPT i przygotowane do wysyłki/odbioru własnego.
 2. Odbiór Towaru następuje własnym transportem Klienta lub za pośrednictwem firmy przewozowej na koszt i ryzyko Klienta. Klient ma obowiązek zapewnić dogodne warunki rozładunku Towarów (pod wskazanym adresem brak ograniczeń dla wjazdów pow. 3,5t, udostępnienie rampy, itp.).
 3. Zamówienie uznaje się za zrealizowane z chwilą odbioru Towaru przez Klienta w przypadku transportu własnego Klienta lub z chwilą nadania Towaru do przewozu. Z chwilą wydania Towaru z magazynu, ARPT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm przewozowych skutkujące uszkodzeniem Towaru podczas transportu lub opóźnieniami. Jeżeli Klient deklaruje odbiór własny, ARPT informuje go o gotowości Towaru od odbioru – w razie nieodebrania go w ciągu 7 dni, ARPT może naliczać opłaty za magazynowanie i wykonywać to na ryzyko Klienta.
 4. ARPT oświadcza, że w zależności od specyfiki towaru, niektóre produkty oferowane przez ARPT wymagają szczególnych warunków transportu np. na paletach lub w chłodniach. ARPT zobowiązuje się poinformować Klienta w przypadku zaistnienia ww. szczególnych warunków transportu oraz wycenić usługę niestandardowych warunków transportowych. Na pisemne zlecenie Klienta, na jego koszt i ryzyko, towar może zostać wysłany bez palet lub samochodem bez komory chłodniczej. Towar transportowany niezgodnie z zaleceniami ARPT nie podlega żadnym reklamacjom.
 5. W każdym przypadku, bez względu na czyje zlecenie działa firma przewozowa (ARPT lub Klienta), Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług firm przewozowych. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody i niezwłocznego wysłania go do ARPT i firmy przewozowej.

§ 6 FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI

 1. Przyjęte są, o ile nie postanowiono inaczej, następujące zasady w zakresie fakturowania należności wynikających z zawartych umów:
  1. przedpłata 100% w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, pod rygorem wstrzymania się z rozpoczęciem realizacji zamówienia lub;
  2. 50% zaliczki w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, pod rygorem wstrzymania się z rozpoczęciem realizacji zamówienia, dalsze 50% wynagrodzenia przed terminem odbioru własnego Towaru przez Klienta lub terminem wysyłki towaru do Klienta, pod rygorem wstrzymania wydania Towaru Klientowi lub nie zlecenia przesyłki do momentu zapłaty (wtenczas Klient może być obciążony kosztami magazynowania Towaru) lub;
  3. odroczony termin płatności tzw. na przelew – płatne po odbiorze Towaru przez Klienta.
  4. Faktura VAT częściowa lub końcowa rozliczająca dokonane wpłaty zostanie wystawiona przez ARPT najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania przez Klienta dokumentu WZ potwierdzającego dokonanie częściowego lub całościowego odbioru Towaru. Faktura zaliczkowa będzie wystawiana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

  Sposoby płatności proponowane są w zależności od rodzaju Klienta, wcześniejszej współpracy lub jej braku, ilości lub wartości zamówienia.

 2. Strony ustalają następujące zasady w zakresie dokonywania płatności przez Klienta w odniesieniu do zawartych umów:
  1. Faktury powinny zostać zapłacone przez Klienta w terminie 3 dni od daty jej wystawienia.
  2. Za datę wykonania zobowiązania wynikającego z faktury uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ARPT.
  3. Należności należy wpłacać na rachunek bankowy ARPT prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 15 1910 1048 2212 7690 6940 0001.
  4. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie należności objętych umową ARPT przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 3. Do czasu otrzymania od Klienta całkowitej zapłaty, przedmiot umowy pozostaje własnością ARPT.

§ 7 SIŁA WYŻSZA

 1. Siła wyższa-zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np. huragan, trzęsienie ziemi, powódź, śnieżyce oraz inne zdarzenia takie jak np. wojna, zamieszki, strajk generalny, działanie legislacyjne władz lub inne zarządzenia władz np. w ramach stanów wyjątkowych lub epidemii, a także awarie, braki w dostawach mediów powodujące niemożność wykonania umowy lub wykonania jej w terminie.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, ARPT uprawniony będzie do wstrzymania wypełniania całości lub części zobowiązań wobec Klienta i tym samym przesunięcia jej wykonania o czas przeszkody oraz/lub do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w części, bez wypłacania jakichkolwiek odszkodowań Klientowi z tego tytułu.
 3. ARPT nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jakie mogą powstać w wyniku działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych, na które ARPT nie miało i nie mogło mieć żadnego wpływu w tym za ewentualne utracone korzyści przez Klienta z tego powodu.
 4. W przypadku decyzji administracyjnych związanych z COVID-19, które mają pośrednie lub bezpośrednie przełożenie na termin realizacji zamówienia, ARPT zastrzega sobie prawo do jego wydłużenia. O zaistnieniu takiej sytuacji, ARPT poinformuje Klienta niezwłocznie.
 5. Zmiana terminu realizacji zamówienia o którym mowa w pkt powyżej nie będzie stanowiła po stronie Klienta podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ARPT.

§ 8 REKLAMACJE

 1. W razie dostrzeżenia nieprawidłowości w związku z działaniem strony internetowej ARPT slodyczepromocyjne.pl, użytkownicy mogą zgłaszać wnioski i zapytania reklamacyjne na adres e-mail: biuro@slodyczepromocyjne.pl.
 2. W przypadku odbioru towaru własnym transportem przez Klienta z magazynu ARPT wszelkie widoczne wady oraz nieprawidłowości, nieopisane precyzyjnie i szczegółowo przez strony w dowodzie wydania dostawy uznaje się za zaakceptowane, a towar za przyjęty przez klienta bez zastrzeżeń.
 3. W przypadku dostawy franco fabryka, klient ma obowiązek dokonania odbioru towaru pod względem wad widocznych oraz nieprawidłowości w momencie rozładunku. Wszelkie widoczne wady fizyczne nieopisane precyzyjnie i szczegółowo w dokumencie przewozowym (poświadczonym przez kuriera), uznaje się za zaakceptowane, a towar za ostatecznie przyjęty.
 4. W wypadku wykrycia wady ukrytej towaru Klient ma obowiązek niezwłocznego (najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady) poinformowania ARPT w formie pisemnej o tym fakcie wraz z dołączeniem do pisma zdjęcia usterki (o ile to możliwe), pod rygorem utraty do powoływania się na te wady później pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 5. W przypadku reklamacji jakościowej lub innej, której nie da się ocenić na podstawie zdjęć, niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru do magazynu ARPT na koszt Klienta.
 6. ARPT od dnia powiadomienia go o wadach/otrzymania reklamowanego towaru jest zobowiązany w ciągu 14 dni na zajęcie stanowiska odnośnie reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez ARPT za zasadną, wady elementów zostaną usunięte w najszybszym możliwym terminie, a poniesiony przez Klienta koszt dostawy wadliwego towaru do ARPT zwrócony.
 7. W wypadku odmowy uznania reklamacji – w celu ustalenia stanu rzeczywistego – na żądanie Klienta Strony powołają niezależnego rzeczoznawcę. Koszt rzeczoznawcy obciąży tę Stronę Umowy, na której niekorzyść wypowie się rzeczoznawca. Jeżeli Klient nie wystąpił z takim żądaniem, oznacza to, że zaakceptował argumentację ARPT co do odmowy uznania reklamacji.
 8. Maksymalna kwota odpowiedzialności ARPT z tytułu rękojmi za wady dostarczonych Towarów w stosunkach niekonsumenckich wynosi 10% wartości zlecenia.

§ 9 POSŁUGIWANIE SIĘ OSOBAMI TRZECIMI

 1. ARPT ma prawo bez zgody Klienta zlecić część prac objętych Umową osobom trzecim.
 2. ARPT ponosi odpowiedzialność za wykonanie, działanie lub zaniechanie działania podmiotu, któremu powierzył wykonania prac objętych Umową.
 3. ARPT oświadcza, iż prace zlecone osobom trzecim będą spełniać wymagania niniejszego OWS i Umowy, co do ich jakości.

§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku rozwiązania umowy z Klientem, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Klienta ARPT ma prawo rozliczyć wpłacone dotychczas kwoty lub wymagalne zgodnie z warunkami płatności w ten sposób, że zatrzyma kwoty dotychczas wpłacone i będzie miał prawo zażądać kwot wymagalnych zgodnie z zasadami płatności określonymi powyżej (jak i zatrzymać Towar). Przyczynami tymi mogą być w szczególności: brak kontaktu z Klientem w celu uzyskania informacji potrzebnych do wykonywania zlecenia pomimo e-mailowego monitu i upływu 3 dni, brak przekazania materiałów potrzebnych do wykonywania umowy, nieuzasadniony brak odbioru towaru, nieuzasadnione odmowy akceptacji projektu graficznego lub brak kontaktu w tym zakresie, brak zapłaty po ponagleniu.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, jednakże zobowiązany jest do pokrycia kosztów jakie poniósł ARPT w zw. z wykonywaniem umowy i utracone korzyści ARPT do momentu wypowiedzenia. ARPT może potrącić kwotę szkody z otrzymanymi już od Klienta wpłatami. Przyjmuje się, że rezygnacja na etapie po przystąpieniu do wykonywania projektu graficznego a przed dokonaniem zamówień na komponenty do rozpoczęciem produkcji oznacza koszt ARTP w wysokości 10% wartości zamówienia.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych lub innych utworów chronionych prawem autorskim umieszczanych na produktach w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, względnie, że jest uprawniony do przekazania praw do takich znaków lub innych utworów chronionych prawem autorskim na potrzeby wykonania umowy w imieniu osoby, do której te znaki i utwory przynależą i na potrzeby wskazane w pkt 5.
 2. Niniejszym Klient upoważnia ARPT do wykonywania autorskich praw majątkowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 3. Wszystkie projekty graficzne opracowane przez ARPT należą do ARPT i nie mogą być kopiowane oraz powielane, jak również nie mogą być przekazywane innym podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody ARPT i przez tych podwykonawców zmieniane z pominięciem ARPT.
 4. Wraz z zapłatą całości wynagrodzenia umownego ARPT, na rzecz Klienta przechodzą autorskie prawa majątkowe do wydanego przedmiotu umowy w zakresie wykorzystywania towaru dla celów, dla którego został wyprodukowany, czyli w celach marketingowo-promocyjnych, na potrzeby własne lub osoby trzeciej, która była zlecającym Klienta.
 5. Klient wyraża zgodę, aby ARPT mógł bezterminowo dla własnych celów promocyjnych wykorzystywać stworzone w ramach zawartej z nim umowy przedmioty prawa autorskiego (tj. wzory opakowań, produktów spożywczych wraz z nadrukami, logo itd.), w szczególności publikować je w portfolio strony internetowej, pokazywać w katalogach, na targach. W uzasadnionych przypadkach Klient może zgłosić sprzeciw do takiego wykorzystania, a uwzględnienie tego sprzeciwu będzie zależało od zgłoszonych przyczyn, w szczególności ważnego interesu Klienta. Sprzeciw należy zgłosić na piśmie lub e-mailem w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy.

§ 12 POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. Strony zobowiązują się nie udostępniać informacji związanych z zawarciem i realizacją Umowy osobom trzecim, bezpośrednio niezwiązanym z realizacją projektu.
 2. Strony zobowiązują się zachować poufność i nie udostępniać podmiotom trzecim wszelkich informacji i danych na temat drugiej Strony Umowy, uzyskanych przy wykonaniu Umowy.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują obowiązku ujawnienia informacji w stosunku do organów Państwa w sytuacjach prawem przewidzianych, a wykorzystanie przedmiotów umowy jak w § 11 ust. 5 nie stanowi naruszenia zasady poufności.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności, a w przypadku gdy była zawierana w formie e-mail także w tej formie może dojść do zmian.
 2. Klient upoważnia ARPT do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozwiązywane wspólnie przez obie Strony, a jeżeli nie uda się ich rozwiązać wówczas będą podlegały w stosunkach niekonsumenckich rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ARPT.